Uruchamianie usług z parametrami wywołania

Ostatnio podczas konfiguracji kontenera Dockera natrafiłem na problem z instalacją i uruchamianiem własnych usług Windows. Próbowałem między innymi zainstalować Remote Debugger, aby ułatwić sobie wykorzystanie kontenerów jako środowiska developerskiego. Niestety okazało się, że parametry wywołania (np. /noauth), które działają przy ręcznym uruchomieniu aplikacji nie są akceptowane.

W związku z wspomnianym problemem postanowiłem napisać mały program, który będzie działał jako usługa i umożliwiał uruchamianie aplikacji z dowolnymi parametrami. Przy okazji przypomniałem w jaki sposób się to robi. Szczegóły poniżej.

 

Program będzie miał za zadanie uruchamiać i zamykać aplikacje, które zostaną podane w jego pliku konfiguracyjnym.

Jak w przypadku każdego nowego projektu musimy go najpierw utworzyć. W MS Visual Studio tworzymy aplikację konsolową (Console Application).

Modyfikujemy plik Program.cs tak, by znajdująca się w nim klasa dziedziczyła po klasie ServiceBase. Wymagane będzie dodanie referencji do biblioteki System.ServiceProcess oraz dopisanie linijki:

using System.ServiceProcess;

Następnie dodajemy klasy, które będą tworzyły sekcję konfiguracyjną przechowującą listę programów z parametrami, przeznaczonymi do uruchomienia podczas startu naszej usługi:

 • ServiceEntry -> pojedynczy wpis w konfiguracji
 public class ServiceEntry : ConfigurationElement
 {
  [ConfigurationProperty("Name", IsKey = true, IsRequired = true)]
  public string Name
  {
   get { return this["Name"] as string; }
   set { this["Name"] = value; }
  }

  [ConfigurationProperty("Path", IsKey = false, IsRequired = true)]
  public string Path
  {
   get { return this["Path"] as string; }
   set { this["Path"] = value; }
  }

  [ConfigurationProperty("Params", IsKey = false, IsRequired = false)]
  public string Params
  {
   get { return this["Params"] as string; }
   set { this["Params"] = value; }
  }
 }
 • ServiceEntryCollection -> kolekcja wpisów konfiguracyjnych
 public class ServiceEntryCollection : ConfigurationElementCollection
 {
  protected override ConfigurationElement CreateNewElement()
  {
   return new ServiceEntry();
  }

  protected override object GetElementKey(ConfigurationElement element)
  {
   if (element == null)
    throw new ArgumentNullException("element");

   return ((ServiceEntry)element).Name;
  }
 }
 • ServicesToRunSection -> sekcja konfiguracyjna
 public class ServicesToRunSection : ConfigurationSection
 {
  public const string SectionName = "servicesToRun";

  [ConfigurationProperty("", IsDefaultCollection = true)]
  public ServiceEntryCollection ServiceEntryCollection
  {
   get
   {
    return this[""] as ServiceEntryCollection;
   }
  }

  public static ServicesToRunSection GetConfig()
  {
   return ConfigurationManager.GetSection(SectionName) as ServicesToRunSection ?? new ServicesToRunSection();
  }
 }

Po dodaniu zmodyfikujmy plik konfiguracyjny zgodnie ze schematem z klas.

Dodajemy informację o wykorzystywanej sekcji do pliku App.config do tagu <configSections>:

 <configSections>
  <section name="servicesToRun" type="ServiceStarter.ServicesToRunSection, ServiceStarter"/>
 </configSections>

oraz samą sekcję:

<configuration>
...
 <servicesToRun>
  <add Name="ping" Path="ping" Params="-t 8.8.8.8" /> <!-- będziemy pingować po starcie systemu -->
 </servicesToRun>
...
</configuration>

Zakończyliśmy właśnie wstępną konfigurację aplikacji do uruchomienia.

Skoro mamy już konfigurację wrócimy teraz do samej usługi.

Otwieramy plik z klasą dziedziczącą po ServiceBase.

W konstruktorze ustawiamy nazwę usługi i jej inne parametry. Dodajemy także statyczną listę otwartych procesów.

  private static List<Process> _processes;

  public ServiceStarterService()
  {
   _processes = new List<Process>();

   ServiceName = "ServiceStarter";
   CanStop = true;
   CanPauseAndContinue = false;
  }

Przeciążamy metody OnStart oraz OnStop.

W OnStart będziemy wczytywali z pliku konfiguracyjnego listę aplikacji do uruchomienia oraz je startowali.

  protected override void OnStart(string[] args)
  {
   var config = ServicesToRunSection.GetConfig();

   var data = config.ServiceEntryCollection;

   foreach (ServiceEntry entry in data)
   {
    var process = Process.Start(entry.Path, entry.Params);
    _processes.Add(process);
   }
  }

OnStop wykorzystamy do zatrzymania uruchomionych procesów oraz posprzątania po sobie.

  protected override void OnStop()
  {
   foreach (var process in _processes)
   {
    if (!process.HasExited)
     process.Close();
   }

   _processes.Clear();
  }

W metodzie Main wskazujemy, że chcemy uruchomić naszą klasę:

  static void Main(string[] args)
  {
   Run(new ServiceStarterService());
  }

Pozostało nam tylko zainstalować nową usługę. Potrzebny będzie nam do tego instalator, czyli klasa dziedzicząca po klasie Installer. Aby wykorzystać ten instalator musimy go oznaczyć atrybutem [RunInstaller(true)].

 [RunInstaller(true)]
 public class ServiceStarterServiceInstaller : Installer
 {
  public ServiceStarterServiceInstaller()
  {
   var serviceProcessInstaller = new ServiceProcessInstaller();
   var serviceInstaller = new ServiceInstaller();

   serviceProcessInstaller.Account = ServiceAccount.LocalSystem;
   serviceProcessInstaller.Username = null;
   serviceProcessInstaller.Password = null;

   serviceInstaller.DisplayName = "ServiceStarter";
   serviceInstaller.StartType = ServiceStartMode.Automatic;

   serviceInstaller.ServiceName = "ServiceStarter";

   Installers.Add(serviceProcessInstaller);
   Installers.Add(serviceInstaller);
  }
 }

 

Po skompilowaniu usługę instalujemy przy pomocy narzędzia InstallUtil.exe. Opis narzędzie i jego użycia znajdziecie pod poniższymi linkami:

Pełen kod znajdziecie po kliknięciu w odnośnik.